2013-08-20

بزرگ در کتاب کوچهبزرگش نخوانند اهل خرد /  که نام بزرگان به زشتی برد ( سعدی )
سر بزرگ ، بلای بزرگ / آنچه شخص را به مخاطره می افکند افکار بلند است.
سنگ بزرگ علامت نزدن است . / طرح های بزرگ و نقشه های بیش از حد توانائی به انجام رسیدنی نیست.
هر که را سر بزرگ ، درد بزرگ 
هر که سرش بزرگتر دردش بزرگتر                  
بزرگی حمام را باید از سربنیه اش تشخیص داد. / نخستین برخورد می تواند معرف شخصیت والا یا پست هر کس باشد.
دختر قاضی را ننه بزرگ هم که باشد می گویند دختر قاضی / فرد اصیل و صاحب نسب در همه حال همان است که هست.
سنگ کوچک هم سر بزرگ را می شکند. 
عاقبت گرگ زاده گرگ شود / گرچه با آدمی بزرگ شود ( سعدی )
بخشش از بزرگتر است و گناه از کوچکتر

دیر زائیده زود می خواهد بزرگ کند./ در ریشخند شتابی نابجا می آورند.

روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد . / مزاحی است در اظهار گرسنگی شدید.
شتر هم خیلی بزرگ است.  / بزرگی و شایستگی حرمت به هیکل و جثه نیست.
گوساله که بزرگ شود می شود گاو . / کودک کودن و بی استعداد در بزرگی نیز چیزی نخواهد شد.

No comments: