2013-04-25

امان از ماه آپریلماه آپریل را دوست ندارم. گوئی هر روزش سیزده است و باید خبری بشنوی از جنس مرگ . یکی پس از دیگری. یک سال برادر ، سالی دیگر پدر ، سالی دیگر عزیزی دیگر . دست ندارم این آپریل بد خبر را .
*

1 comment:

Talkh-Ziba said...

امان امان بی دنیانین الین نن
هش بیلمیزیدوخ اولوم وار آیرلیخ وار
---
هر گون ایشیم اولوب سوزلریوی اوخوما بیلیرم چوخ چتین دی غربت ده اولاسان و ....
چوخ چتیندی