2018-12-07

دنیای زیبای گیاهان

والک یا پیاز کوهی - از گل تا بذر


2018-11-05

گلها

ادالاری یادیما دوشدو - سایت قایاقیزی 


2018-06-07

مگس

سایت قایاقیزی
http://gayagizi.com

2018-02-03

بئزه نیرم خانیم دؤیور ، بئزه نمیرم آقا دؤیور

بئزه نیرم خانیم دؤیور ، بئزه نمیرم آقا دؤیور
در سایت قایاقیزی*