2013-05-11

بلند در کتاب کوچه - احمد شاملوخاک هم بر سر کنی  پای تل بلند

دشمن دانا بلندت می کند – بر زمینت می زند نادان دوست

شتر ، خوابیده اش هم از الاغ بلندتر است.  

خرها را نعل می کردند ، شتر هم پایش را بلند کرد.

شترهای شاه را نعل می کردند ، ککه هم پایش را بلند کرد.

کوه هر چند بلند است ، راه بالای سر دارد.

دیوار حاشا بلند است.  

یک سر و گردن از دیگران بلند بودن.

هر که با دیگ نشست سیاه بلند می شود.

دود از کنده بلند می شود.

سحری بلند شدم خضر ببینم ، گیر خرس افتادم.

صدایش صبح بلند می شود.

صدایش از جای گرم بلند می شود.

هر چه شب گردتر خوابیدن ، صبح درازتر بلند شدن.

فواره چون بلند شود سرنگون شود.

گه را هر چه بیشتر هم بزنند بوی گندش بلندتر شود.  

بلندی قداره فایده ندارد ، یک قدم جلو.

هر پستی یک بلندی دارد.

منبع : کتاب کوچه - احمد شاملو با همکاری آیدا سرکیسیان 
*

2013-05-01

مهربان مادرم

مهربان مادرم ، مهربان ترین مادرم ، عزیز مادرم ، عزیزترین مادرم ، می گویند که امروز روز توست. اما غافلند که هر روز روز توست. هر لحظه و هر دقیقه و هر ساعت روز توست.
هر لحظه و هر ثانیه و هر دقیقه بهانه ایست که گرامی بدارمت.
مهربان مادرم روزت مبارک. هر ثانیه و دقیقه و ساعت و شبانه روزت مبارک زیرا که برای گرامی داشتن تو  سالی یک روز قطره ای در مقابل اقیانوس است.
مهربانم ، مهربان ترین مهربانم ، دوستت دارم.

روز کارگر بر کارگران عزیز مبارک

روز کارگر بر همه کارگران عزیز مبارک

*
ترلان
*
ملوک باجی
*