2013-05-01

مهربان مادرم

مهربان مادرم ، مهربان ترین مادرم ، عزیز مادرم ، عزیزترین مادرم ، می گویند که امروز روز توست. اما غافلند که هر روز روز توست. هر لحظه و هر دقیقه و هر ساعت روز توست.
هر لحظه و هر ثانیه و هر دقیقه بهانه ایست که گرامی بدارمت.
مهربان مادرم روزت مبارک. هر ثانیه و دقیقه و ساعت و شبانه روزت مبارک زیرا که برای گرامی داشتن تو  سالی یک روز قطره ای در مقابل اقیانوس است.
مهربانم ، مهربان ترین مهربانم ، دوستت دارم.

No comments: