2015-12-16

علم بهتر است یا ثروت ؟

 پدر معلم بود و مادر خانه دار. پدر با کار روزانه مخارج زندگی خانواده پر جمعیت را تامین می کرد و مادر با سر هم کردن  دقیقه ها و ساعتها و روزها و هفته ها و با صرفه جویی شکم اهل خانه را سیر می کرد. تابستان با برکت گیاهان مختلف ، به هر شکلی بود سپری می شد. امان از زمستان که با شلاقی که گویی  از یخ ساخته شده بود ، بر سر و صورت اهالی می کوبید. خرید نفت نیازی به کوپن نداشت. نفت فروش سر کوچه مثل بقیه دکانها باز و آماده فروش بود. اما دریغ از پول کافی. حلبی بیست ریال ، این بیست ریال مادرمرده باید توی جیب باشد تا بنده خدا بتواند نفت بخرد.
ادامه متن در سایت قایاقیزی

2015-08-31

لیست وبلاک های کلاسیک ایرانی

به یاد وبلاک نویسها و روز جهانی وبلاک
لیست وبلاگهای کلاسیک ایرانی به ترتیب حروف الفبا: ( به کوشش اسد علی محمدی )

2015-08-14

دوربین من

 گل شاه اشرفی یا شویدی
*