2018-02-03

بئزه نیرم خانیم دؤیور ، بئزه نمیرم آقا دؤیور

بئزه نیرم خانیم دؤیور ، بئزه نمیرم آقا دؤیور
در سایت قایاقیزی*

No comments: