2012-10-11

دمی با حافظ شیرین سخن

گل گفت اگر دسترسی داشتمی
بگریختمی اگر رهی داشتمی
با بیگنهی مرا چنین می سوزند
ای وای به من گر گنهی داشتمی
*
حافظ ورق سخن سرائی طی کن
وین خامه ی تزویر و ریائی پی کن
خاموش نشین که وقت خاموشی تست
دم در کش و جام عیش را پر می کن
*

No comments: