2012-10-11

زیان رسمی یا زبان مادری

نقدی بر کتاب درسی جدیدالتألیف فارسی ششم ابتدایی - مرتضی مجد فر
*
زبان فارسی عزیز همه ایرانیان است اما زبان مادری همه ی ایرانیان نیست - جعفر خضوعی
*

No comments: