2014-05-07

یک کامیون نوشت

محبت از درخت آموز که سایه از سر هیزم شکن هم برنمی دارد.

No comments: