2014-05-04

دنیای زیبای گیاهان

بعد از پاک کردن کرفس ، ریشه را داخل یک کمی آب قرار می دهیم و پشت پنجره می گذاریم. از لای ساقه های بریده شده ، برگ های تازه ای جوانه می زنند که قابل استفاده اند.No comments: