2007-10-08

بگذار بنویسم

نقدی بر کتاب سیاه مشق های یک معلم در اخبار روز و عصر نو
با تشکر از عزیزان وبلاکشهری
صادق اهری ، شهلا شرف ، نق نقو ، انجمن نویسندگان ماکو ،ارگون ، سرزمین پریا ، رادیو زمانه و عمو اروند برای لینک سیاه مشق های یک معلم در بلاک نیوزو دکتر احمد سیف
...
و تو ای مادر ، ای مادر شوهر ، ای خواهر ، ای خواهر شوهر ، ای دوست ، ای زن ، با تازیانه شماتت و سرکوفت و سرزنش ، بر دهانم نکوب . با ضربه طعنه و ملامت قلمم را نشکن . بگذار بنویسم .
بگذار بنویسم زیرا که من آئیینه توام ، آئیینه تمام نمای تو . که من زبان توام ، که همچون تو مقدس و روحانیم ، همچون تو مادرم و راهی بهشت برین با قلمانهای رنگارنگش ، که من عین ستم و ستمگر و ستم دیده ام ، که من صادق و فریده و صنمم ، که من هوو و مادرشوهر و خواهر شوهرم ، که من قربانی زنی هستم که ناموس مرا به صلاحدید خود خرج کرد . که من زنی هستم باکره و روسپی نامیده شده و تو مرا زرد زرد می بینی و گاه و بیگاهی سیاه سیاه همچون قیر ، که تو مرا در شبهای تیره و ظلمانی هیچ نمی بینی و آنگاه منکر وجودم می شوی ، آنچنان غلیظ و متعصبانه که گوئی هیچ نبودم و نیستم و نخواهم بود ، که تو بیگناه نیستی و مراعند گناه می شناسی ، باکی ندارم که سراپا خطایم .خطا کردم و برای جبران خطا مرتکب خطائی دیگر شدم و خطا پشت سر خطا و من وجودی هستم سراپا خطاو تو در شط غرور و خوشبختی و عصمت و پاکدامنی مطلق شناور .همه خوشیهای مادی و معنوی نوش جانت که لایقش هستی . بهشت برین و قلمانهای خوش هیکلش ارزانی تو . مرا با آتش دوزخم واگذار و تنها دارائیم را ، قلم شکسته و فرسوده ام را از من نگیر . بر مشق هایم خط بطلان مکش .
بگذار بنویسم .
...
بیرگون یانارسان فلک روزی می سوزی فلک
قوورولوب قالارسان فلک بریان می مانی فلک
باغرین آل قانا دؤنه ر جگرت خون می شود
دردیمی قانارسان فلک دردم را می فهمی فلک
...
اودلان فلک یان فلک آتش بگیر فلک ، بسوز فلک
بیر دردیمی قان فلک دردم را بفهم فلک
وئردیگین بوللو درده درد فراوانی را که دادی

گل ائیله درمان فلک بیا درمان کن فلک

No comments: