2014-04-27

یک کامیون نوشت

تیغ بران گر به دستت داد چرخ روزگار 
هر چه می خواهی ببر اما نبر نان کسی

No comments: