2009-12-14

درود بر مردانی که چشمها را می شویند

چشمها را باید شست

جور دیگر باید دید

واؤه ها را باید شست

واژه باید خود باد

واژه باید خود باران باشد

*

No comments: