2014-02-27

برگزیده ای از مجموعه شعر ، یک آسمان اندوهدارم دنبال کسی می گردم

که مرا بشناسد

من

در

خاطره ای

گم شده ام

*

بیرینی آختاریرام منی تانییا

من بیر

خاطیره ایچینده

ایتمیشم

یک آسمان اندوه - عبدالقادر بلوچ
*
ادامه مطلب در شعرلر - ترجمه لر
* 

No comments: