2013-09-23

یک شعر دانش آموزی به بهانه بازگشائی مدارسقبل از هر چیز سال نوی تحصیلی را به دانش آموزان و معلمین عزیز تبریک گفته و برای همه موفقیت آرزو می کنم.دوران تحصیلی با خاطرات خوش و ناخوش آن ، به عنوان خاطره ای شیرین در گوشه ای از دل ما جا می گیرد و تا آخر با ماست. از نمرات بیست و تشویق و سر صف و شلوغی ها و سربه سر بزرگترها گذاشتن و مشق ننوشتن و جریمه شدن  و ... همه خاطرات خوش دوران تحصیل هستند. یادش به خیر.
آن قدیمها که دانش آموز بودیم ، دانش آموزان بسته  به ذوق و سلیقه خود شعر می ساختند و می خواندند.  این شعر در مجله هفتگی جوانان چاپ شده بود و ورد زبان شاگردان مدرسه بود. نام شاعریادم نمانده.   
بار دگر مدرسه ها باز شد
مسئله با هندسه آغاز شد
وای که این مدرسه غول من است
آفت سرمایه و پول من است
وای زبر کردن جغرافیا
هم ز اروپا و هم از آسیا  
خسته ز تانژانت و کتانژانت شدم
مانده ی سینوس و کسینوس شدم
مانده و درمانده ی شیمی شدم
چون نخود دیگ حلیمی شدم
حفظ کنم فرمول سولفات دو سود
من که دواخانه ندارم چه سود  
من چه کنم شیوه ی من یللی است
تنبلم و حرفه ی من تنبلی است
*

No comments: