2012-11-12

یک شعر


دل خوش از آنیم که حج میرویم
غافل از آنیم که کج میرویم
کعبه به دیدار خدا میرویم   
او که همینجاست کجا میرویم
حج بخدا جز به دل پاک نیست
شستن غم از دل غمناک نیست
دین که به تسبیح و سر وریش نیست
هرکه علی گفت که درویش نیست
صبح به صبح در پی مکر و فریب  
شب همه شب گریه و امن یجیب


دنبال شاعر این شعر می گشتم. بالاخره پیدایش کردم. 
ساحره میرابوطالبی

No comments: