2008-07-08

مرگ شوکا

مرگت چه دیر خبر شد شوکای غریب
شوکای زیبایم
جای دوری نرفته بودم
و تو در آشیانه نبودی
گشتم، گشتم و گشتم
گریستم، گریستم و گریستم
نوزاد کوچک من
پستان هایم هوای تو را کرده اند
توضیح بیشتر در وبلاک صادق اهری و یوخا

No comments: