2011-12-12

غلامرضا بروسان و الهام اسلامی

دنیا نگهداشت و دو شاعر ، دست دخترکشان را گرفته ، دست در دست هم پیاده شده رفتند.
غلامرضا بروسان شاعر مجموعه های شعر « احتمال پرنده را گیج می کند» و « یک بسته سیگار در تبعید» و


«مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است» و همسرش الهام اسلامی شاعر مجموعه شعر « دنیا چشم از ما برنمی دارد» صبح دوشنبه 14 آذرماه 1390 بر اثر تصادف در کیلومتر 15 جاده قوچان - شیروان درگذشتند.
روحشان شاد.
غلامرضا بروسان تولد 1352 مشهد – درگذشت 14 آذر 1390
الهام اسلامی تولد 1362 آهی محله – درگذشت 14 آذر 1390
*
غریبی – شعری از غلامرضا بروسان
بی تو
خودم را بیابان غریبی احساس می کنم
که باد را به وحشت می اندازد پجویبار نازکی
که تنها یک پنجم ماه را دیده است
زیباترین درخت کاج را حتی
زنان غمگینی احساس می کنم
که بر گوری گمنام مویه می کنند
آه
غربت با من همان کار را می کند
که موریانه با سقف
کاه ماه به کتان
که سکته قلبی با ناظم حکمت
گاهی به آخرین پیراهنم فکر می کنم
که مرگ در آن رخ می دهد
پیراهنم بی تو آه
سرم بی تو آه
دستم بی تو آه
دستم در اندیشه دست تو از هوش می رود
ساعت ده است
و عقربه ها با دو انگشت هفتی را نشان می دهند
که به سمت چپ قلب فرو می افتد
*
شعری از الهام اسلامی – از کتاب دنیا چشم از ما برنمی دارد
سرباز
همسر مرا نکش
او شاعر است ، دنیا را از شعر تهی نکن
سرباز
کودک مرا نکش
کودکان مرگ را ناگوار می دانند
ما خواستار جنگ نبودیم
ما از سکوت پشیمان بودیم
از وبلاک درگذر از لحظه ها
*
اطلاعات و اشعار از لینکهای تادانه در پست : مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است


*

No comments: