2011-02-25

خدابیامرز

خدا بیامرزد خدا بیامرز را
*
روحش شاد
*
*

No comments: