2010-03-28

پنجاهمین سال سرایش شعر کوچهیادمان پنجاهمین سال سرایش شعر کوچه در سایت پرند
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
*
ترجمه ترکی بسیار زیبای علیرضا ذیحق
کوچه دن آیلی گئجه سن یوخ ایکن من کئچه رک
*
*
*

No comments: